• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 17. junija 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 20. junija 2024Plave - Korada
  • 22. junija 2024Letovanje v Rabcu, Hrvaška
  • 1. avgusta 2024 16:00Dan Društva upokojencev Jesenice– praznovanje s piknikom
  • 11. septembra 2024Izola
  • 16. septembra 2024 17:00Marko Rolc: Mehika, potopisno predavanje.
  • 27. septembra 2024 16:00Proslava Mednarodnega dneva starejših in srečanje z jubilanti DUJ
  • 8. oktobra 2024 16:30Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola
  AEC v1.0.4

Občni zbor DU Jesenice, 6.3. 2015

ZAPISNIK     ZBORA ČLANOV  z dne 6.03.2015, s pričetkom ob 17.uri.

DNEVNI RED :

 1. Pozdrav in kulturni program ( do 17.30 ure)
 2. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih organov zbora
 3. Nagovor predsednika
 4. Poročila vodij sekcij
 5. Finančno poročilo
 6. Poročilo nadzornega odbora
 7. Razprava na poročila in sklepi
 8. Dopolnitev Pravil društva
 9. Finančni načrt za l.2015
 10. Podelitev priznanj
 11. Razno in druženje .

Zbora se je udeležila tudi najstarejša naša članica in najstarejša Jeseničanka, Kristina Tarman, ki je lani dopolnila že 105 let.

Ad 1)

Po poslovniku društva o delu Zbora članov je zbor sklepčen, če je po preteku pol ure prisotnih 50 članov društva, zato smo povabili medse in pozdravili najstarejšo, 105-letno članico Kristino TARMAN, ji kot častni članici izročili plaketo, pevci pa so ji zapeli za nedavni rojstni dan.

Predsednik je pozdravil vse goste in navzoče člane.

Ad 2)

V delovno predsedstvo je bila za predsednico predlagana Olga PREZELJ

za članici predsedstva        Darja SVENŠEK in Erika LANGUS

v verifikacijsko komisijo     Majda GOMILŠEK in Vlado OBLAK

za zapisnikarja                               Mojca FERLUGA

overovatelja zapisnika         Stane ARH in Franc JELENC  in v

komisijo za sklepe                Janez KOMEL in Andreja PETROVIČ.

Zbor je predlagano predsedstvo,komisije  in organe zbora soglasno potrdil.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da zboru prisostvuje 96 članov in sporočila, da le-ta lahko prične z delom.

Predsednica zbora se je zahvalila za zaupanje in predlagala dnevni red, ki je bil s strani navzočih sprejet in potrjen.

Ad 3)     Predsednik je podal  poročilo o delu, ki je priloga originalnega izvoda zapisnika .

Ad 4)     Sledila so POROČILA sekcij , ki so jih predstavili vodje in so priložena originalnemu izvodu zapisniku:

    Komisija za ŠPORT –                            Miloš NIKOLIČ

KULTURA  –                                           Albina Seršen

MOŠKI PEVSKI ZBOR –                      Vlado OBLAK

Krožek ROČNIH DEL    –                    Olga PREZELJ

ZDR.SOCIALNA komisija  –              Sonja RAVNIK

STAREJŠI ZA STAREJŠE –               Ivanka ZUPANČIČ

LETOVANJE- IZLETI –                     Majda GOMILŠEK

Komisija za POHVALE in priznanja-             Božena RONNER

MEDG.SODELOVANJE,SPLETNA STRAN- Stane ARH

STATISTIČNO poročilo –                  predsednik DU.

Ad 5)       Finančno poročilo je predstavil predsednik DU  in je priloga zapisnika v arhivu.

Ad 6)        Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica Andreja Petrović in je priloga zapisnika v arhivu.

Ad 7)

Župan je poudaril, da je iz poročil razbrati, da delamo dobro, zato smo bili lani tudi upravičeno nagrajeni s strani občine, poudaril je, da nam skušajo pomagati in zaželel uspešno delo še naprej.

Roman Podgoršek, novi direktor Doma dr.Franceta Berglja je po pozdravu zbora predstavil delo in življenje v domu.

Podpredsednik PZ DU Gorenjske g.Todorović je pohvalil našo organiziranost in delo, katerega po novim nagrajujejo tudi v PZ, le program dela jim moramo posredovati. Povabil je že na jesensko srečanje upokojencev Gorenjske, prijave za organizacijo še zbirajo, sodelujejo lahko društva, ki zagotovijo velik prireditveni prostor, parking tudi za veliko število avtobusov in os. vozil.

Ga.Anita Bregar iz CSD je pozdravila zbor in se zahvalila za dobro sodelovanje.

Pozdravil in pohvalil je naše delo tudi g. Podgornik iz DU Dovje Mojstrana in povabil na druženje in praznovanje 8.marca na Dovje, kjer moški s kuhanjem pasulja počastijo praznik žena.

Predstavniki KS Bl.Dobrava, KS Hrušice in KS Plavž so se pridružili dobrim ocenam našega vsestranskega truda  in zaželeli uspeha še naprej.

Janez Komel- vodja pohodniške sekcije, se je ob koncu želel zahvaliti vsem, ki mu zvesto sledijo na pohodih, finačnici Marini Čemažar, ki vestno vodi zbrane finance, pohodnicama Danijeli in Hedi za slikovni arhiv, Stanetu Arhu in  stezosledcem za pomoč pri izvedbi pohodov, pa našemu avtoprevozniku Vandrovcu iz Podkorena za varne vožnje, spomnil pohodnika Alojza Varla in Karle Dolenec, ki zaradi bolezni ne moreta več z nami in nazadnje še ženi Marjani za potrpežljivost in vso podporo.

Predstavil je tudi idejo, da smo se pohodniki, zaradi velikega števila, razdelili v dve skupini: v »ta hitre« in v »ta vstrajne.

SKLEPI : prisotni so zaključni račun za l.2014 in poročilo nadzornega odbora kot tudi vsa poročila (Ad 3, Ad 4), Ad 5 ) soglasno sprejeli in potrdili .

Ad 8)

Pravila, po katerih deluje naše društvo, narekujejo, da vsako spremembo potrdijo tudi člani na ZBORU ČLANOV.

14.členu, ki se glasi : Društvo ima redne člane, častne in podporne člane in simpatizerje,

dodamo, da član, ki dopolni 100 let, postane ČASTNI ČLAN in je oproščen plačila članarine, ohrani pa vse pravice rednega člana.

SKLEP : prisotni so dopolnitev 14.člena PRAVIL potrdili.

Ad 9)

Finančni načrt za leto 2015,ki ga je podal predsednik DU, so prisotni sprejeli in potrdili in je v prilogi originalnega izvoda zapisnika.

Ad 10)

Predsednica Komisije za podelitev priznanj Božena Ronner je pripravila PROTOKOL s spiskom prejemnikov pohval in priznanj ZDUS-a in našega DU, po katerem sta jih podelila  skupaj s predsednik DU.

Spisek je priloga originalnega izvoda zapisnika.

Ad 11)

Delovna predsednica  se je zahvalila za pozornost in udeležbo na zboru, posebej tudi predsedniku za ves trud pri vodenju DU, mu izročila darilo, častni članici izrazila pozornost z darilcem,narejenim v krožku ročnih del ter vse prisotne povabila na zakusko in druženje.

 

Zapisnik napisala: Mojca Ferluga                    Slikal: Stane Arh